نگذارید احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب در دلهای شما ضعیف شود و فرو بنشیند
مثل کسی که از خانواده و حرم وناموس خود دفاع میکند
از انقلاب و ارزشها و دستاوردهای ان همینطور دفاع کنید