داعش به کمک غرب و چراغ سبز ترکیه در حال نابودی شهروندان کوبانی میباشد ترکیه به بهانهای مختلف میخواهد در سوریه نیروی نظامی وارد کند ولی نه برای کمک به مدافعان کوبانی برای کمک به تروریستهای داعش و نابودی کردهای ان منطقه بارزانیها ماهیت ترکیه را ببیندد که چه با کردها کرد واکنون او را هم پیمان استراتیژک خود بداند ترکیه شاید هم پیمان خانواده بارزانی وپولهایشان باشد.

[http://www.aparat.com/v/CWbiA]