در حالیکه داعش 4 جوان را دست بسته میکشند و به این فتح خود افتخار میکنند 60کشور جهان هم پیمانی بر علیه داعش را به رخ ملتهای مظلوم میکشند.
حنای ابرقدرتها دیگررنگی ندارد خودتان ساختید و خودتان هم حمایت میکنید و فیلم بازی کردن سران غرب وعرب خود فریب دادن است داعش به همنوعان خود هم زبانهای خود رحم نمیکند انتظار دارید به شما رحم کند حالا هرچه دلتان میخواد کمکش کنید در اینده  داعش بلای جان خودتان میشود.
[http://www.aparat.com/v/qm1b8]