شهید لطیف راستی

وی فردی متدین صادق و نیکو کار بود و با مردم روستا رابطه خوبی داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به جمع نیروهای بسیج مریوان پیوست و برای حفظ و حراست از جان و ناموس و خاک مقدس ایران اسلامی وظیفه خود دانست، که در برابر متجاوزین بایستد و از جانش مایه بگذارد.

وی مداوم در حال نبرد با ضد انقلاب بود و مدتی را در جبهه جنوب گذراند و در آنجا نیز بوسیله مواد شیمیایی مصدوم شد. ولی این مصدومیت باعث کاهش فعالیت وی نشد. پس از آن به عنوان پاسدار رسمی مشغول به خدمت شد.

شهید راستی به عنوان یک پاسدار نمونه و الگو برای همه جوانان غیرتمند ایران اسلامی هستند.


[http://www.aparat.com/v/fArjn]


Martyr latif rasti

He was a pious, honest and upright, and had good relations with the village people. After the Islamic Revolution of Marivan joined together to mobilize forces to protect the lives and dignity of the Holy Land and their task was Iranian, and the soul can stand against the invaders.

He was constantly fighting against the revolution and spent time in the south side and there was also injured by chemicals. But it was his work injury decrease. Then served as the official custodian.

Indeed, as a martyr to the Iranian Revolutionary Guard are Ghyrtmnd example for all young people