ایران زمین سرزمین فداکاری از جان گذشتگی وجانبازی و جان نثاری  ورشادت است که از کودکی و ازهمان ابتدا با این فرهنک اشنا میشویم ودر کتاب درسی با فدا کاری دهقان فداکار و از جان گذشتن حسین فهمیده اغاز میشود تا به معلم دلسوزی در استان کردستان سرزمین مجاهدتهای خاموش میرسد براستی که باید در چنین سرزمین از این انسانها بیشمار باشند وجای تعجب ندارد .
 فرهنگ ما نوع دوستی و خدمت به هم نوع  را به ما اموخته و می اموزد ضمن تشکر از این معلم فداکار امید است که دیگر تلاش گران وایثارگران این مرز وبوم به جامعه جهانی شناسانده شوند تا بدانند که این فرهنگ غنی بیش از فهم ودرک انهاست که جامعه مارا تروریست خطاب نمایند وبدانند که ملت ما نیازی به بمب اتم نداشته وحس نوع دوستی ایرانیان فراتر از درک غربیها وغربزدگان است
.
http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139211061119027081983704.jpg
http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139211061119018341983704.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139211061119017401983704.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13921106111902681983704.jpg
http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139211061119025201983704.jpg